شنبه 10 اردیبهشت 1390

22- بچه ها
9 اردیبهشت 90دیروز یه کتاب میخوندم به اسم آموزش پدران

یه جمله از کتاب خیلی ذهنم رو مشغول کرد!


میگه:

بچهها عاشق پدرهاشون هستند! ... به این دلیل که بچهها عاشق مسخرهگی و لودهگی هستند!!


عین متن رو یادم نیست. چون نیم ساعت بعد هر چقدر گشتم کتاب رو پیدا نکردم!!!