شنبه 15 مرداد 1390

35 - تولد فرشته
ساعت 13:10  دو سال پیش چه شور و حالی داشتیم

نمی دانم چرا حوصله جشن تولد گرفتن ندارم!

نمی دانم.

شاید قرار است اتفاقی بیافتد!!