یکشنبه 13 فروردین 1391

37- عید!


یک مصرع از قیصر امین پور:


گفتم این عید به دیدار خودم هم بروم