سه‌شنبه 14 تیر 1390

33 - بار اول


هر روز دنیا را به چشمی نگاه کن که انگاری بار اول است که

چشم باز کرده ای.

امانوئل اشمیت