دوشنبه 13 تیر 1390

32 - صداقت


صداقت با  خویشتن، نیرویی حساس و مقدس است،

این نیرو باعث می شود ما با خودمان و در نتیجه با جهان احساس راحتی کنیم.

آدریس ویتمن