چهارشنبه 31 فروردین 1390

19- خوش است


گفتهاند:

  " ثلاثة یذهبن عن قلب الحزن

                الماء و الخضراء و الوجه الحسن "

سه چیز حزن  و اندوه را از دل میزداید

                 آب و سبزه و روی زیبااگرهرسه یکجا جمع آید، آن وقت باید گفت: 

            چه خوش بود که برآید به یک کرشمه سه کار!


نقل قول ازوب سایت دکتر سیدمهدی خزعلی