شنبه 23 بهمن 1389

9- آمار!
اگر باد و برف است و باران و میغ

وگر رعد چوگان زند، برق تیغ

همه کارداران فرمانبرند

که تخم تو در خاک می‏پرورند


(بوستان سعدی، باب هشتم، گفتار اندر گزاردن شکر نعمت‏ها)

یک نکته آماری برای تفکر بیشتر!


خیلی‏‏‏هامون تعداد جمعیتی که مثلن در فلان تجمع یا راهپیمایی عنوان می‏شه رو شنیدیم.


برای تشخیص مثلن صدهزار نفر

در خیابانی به طول هزارمتر و عرض پنجاه متر که مساحت آن پنجاه هزار مترمربع می‏شود.

اگر در هر مترمربع دو نفر بایستند.

جمعیتی که در این محدوده قرار دارند برابر با صدهزار نفر است!