یکشنبه 17 بهمن 1389

8- دست خودمان نیست...
ای زلف سر کجت همه چین چین، شکن شکن

مـویت  بـرای  بـستـن  دل‏ها  رسـن  رسـن

داری زکات حسن و ندانی که را دهی

من مستحقم، ای شه خوبان به من به من

دست خودمان نیست که بر روی حرفهایی که می‌زنیم نمی‌ایستم،

آخر بر روی زمینی ایستاده‌ایم که هرروز خودش را دور می‌زند!