سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1390

23- عادت
ما ز گیرایی مژگان تو پابرجاییم

ورنه اول نگهت برده توانایی راصائب تبریزی
12) عادت یا بهترین خدمتکار ماست، یا بدترین ارباب مان.

ناتانیل امونز