دوشنبه 5 اردیبهشت 1390

20- خدا


آن کس که تو را شناخت جان را چه کند

فرزند و عیال و خانمان را چه کند


دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی

دیوانه تو هر دو جهان را چه کند
این که میگن هر کاری رو برای رضای خدا باید انجام داد یعنی چی؟!از 365 ...

119) یکی از شگفتی‏های وجود انسان این است که می‏تواند برای هر واقعه چنان اهمیتی قائل شود که نیرو بخش و یا نابود کننده باشد.

رابینز