یکشنبه 28 فروردین 1390

18- ذهنگویند کسان بهشت با حور خوش است
من می
گویم که آب انگور خوش است

این نقـد بگیر و دست از آن نسیه بـدار

کآواز دهل شنیدن از دور خـوش است

خیام


از 365 ...

10) این ذهن ماست که شر را به خیر مبدل میکند و غم و شادی و فقر و ثروت می‏آفریند.

ادموندو اسپنر


از 513 ...

11) فراموش نکنید که در انتظار معجزه باشید زیرا که خود نیز یکی از معجزات هستید.

رابینز